Obchodné podmienky

Vymedzenie základných pojmov

 1. Akceptáciou sa rozumie pristúpenie k návrhu na uzavretie zmluvy v podobe zaplatenia Finančnej zálohy alebo Ceny uvedenej v Konfirmačnom e-maily.
 2. Cenou sa rozumie peňažné vyjadrenie hodnoty poskytovaných Služieb, ktoré je aktuálne v čase uzavretia Zmluvy alebo jej neskoršej zmeny.
 3. Diaľkovou komunikáciou sa rozumie komunikácia Zmluvných strán uskutočnená prostredníctvom telefónu, e-mailu, Webového formuláru alebo Webového sídla.
 4. Dotknutá osoba je na účely Zákona o ochrane osobných údajov Kupujúci v prípade, ak je fyzickou osobou alebo fyzickou osobou podnikateľom v rozsahu tých osobných údajov, ktoré sa netýkajú identity podnikateľa (napr. osobný email, telefónne číslo, adresa trvalého pobytu odlišná od miesta podnikania zapísaného v príslušnom registri a pod.).
 5. Finančnou zálohou sa rozumie preddavok v podobe časti Ceny, ktorá slúži ako finančná záruka zo strany Kupujúceho.
 6. Konfirmačným e-mailom sa rozumie predbežné potvrdenie dostupnosti Služieb, ktoré sú predmetom Objednávky vrátane platobných a iných údajov.
 7. Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba podnikateľ alebo osoba poverená právnickou osobou, ktorá vytvorila Objednávku a uzatvorila s Predávajúcim Zmluvu, ktorej predmetom je poskytnutie Služby.
 8. Objednávkou sa rozumie písomné vymedzenie Služby, vrátane akýchkoľvek zmien dohodnutých pred uzavretím Zmluvy.
 9. Oprávnenou osobou je osoba, ktorej má byť Služba poskytnutá; na účely plnenia Zmluvy v prípade viacerých Oprávnených osôb sa na ich označenie používa aj výraz „Skupina“.
 10. Predávajúcim sa rozumie spoločnosť VOX spol. s r.o., so sídlom Miletičova 21, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35806508, IČ DPH: SK2020282154.
 11. Prevádzkovateľom sa rozumie na účely Zákona o ochrane osobných údajov Predávajúci.
 12. Reklamáciou sa rozumie podnet Kupujúceho adresovaný Predávajúcemu, ktorým sa Kupujúci domáha práva vyplývajúceho zo zodpovednosti za vady poskytnutej Služby.
 13. Reklamačným poriadkom sa rozumejú ustanovenia upravujúce postup Predávajúceho a Kupujúceho, pri uplatnení Reklamácie Služby v prípade, ak vznikne na strane Kupujúceho oprávnený dôvod k uplatneniu práv zo zodpovednosti za vady. Reklamačný poriadok je súčasťou týchto VOP a je zverejnený aj na Webovom sídle voxtravel.com.
 14. Službou sa rozumie poskytnutie stravovacích služieb, voľnočasovej aktivity (rekreačnej alebo športovej aktivity), ubytovania, prepravy alebo iného plnenia, ktoré je poskytované jednotlivo alebo vo vzájomnej kombinácii v množstve a rozsahu stanovenom Kupujúcim alebo v minimálnom rozsahu a množstve stanovenom Predávajúcim.
 15. VOP sú tieto všeobecné obchodné podmienky upravujúce právne vzťahy v oblasti predaja a poskytovania Služieb.
 16. Vyššia moc sú všetky skutočnosti alebo prekážky, ktoré nezávisia od vôle Zmluvnej strany a ohľadne ktorých nebolo možné rozumne očakávať, že ich výskyt mohla Zmluvná strana predpokladať v čase uzavretia Zmluvy alebo že by takéto skutočnosti alebo prekážky alebo ich dôsledky odvrátila alebo prekonala. Za vyššiu moc sa považujú aj skutočnosti nepredvídateľné, prípadne predvídateľné, ale neovplyvniteľné zo strany Predávajúceho, ktoré majú vplyv na poskytnutie Služby ako napr.: štrajky, katastrofy, havárie charakteru živelných pohrôm, výpadky elektrickej energie, krízové situácie, epidémie, branná pohotovosť štátu a iné opatrenia orgánov verejnej moci a i..
 17. Webovým formulárom sa rozumie elektronický formulár umiestnený na Webovom sídle, ktorý slúži na vytvorenie a odoslanie písomnej Objednávky Predávajúcemu.
 18. Webovým sídlom sa rozumie internetová stránka voxtravel.com, ktoré súčasne slúži ako katalóg Služieb.
 19. Zákon o ochrane osobných údajov je zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z..
 20. Zmluvnou dokumentáciou sa rozumejú tieto VOP, Objednávka, Konfirmačný e-mail, Zmluva, Cenník, Reklamačný poriadok, Pravidlá ochrany osobných údajov a iné písomnosti a konanie Zmluvných strán súvisiace so Zmluvou a jej plnením.
 21. Zmluvnou stranou sa rozumie Predávajúci alebo Kupujúci.
 22. Zmluvou sa rozumie zmluva, uzavretá medzi Predávajúcim a Kupujúcim, vystupujúcimi v pozícii obchodných subjektov- podnikateľov, ktorej predmetom je záväzok Predávajúceho poskytnúť Službu na základe Objednávky Kupujúceho a záväzok Kupujúceho zaplatiť plnú Cenu.

USTANOVENIA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Predmetom týchto ustanovení VOP je najmä úprava vzájomných práv a povinností súvisiacich so Zmluvou, poskytnutím Služieb, ich reklamáciou a komunikáciou medzi Zmluvnými stranami. Tieto VOP sa vzťahujú výhradne na Zmluvy uzavreté s podnikateľmi.

1.2 Tieto VOP sa vzťahujú výhradne na Zmluvy, ktorých predmetom je poskytnutie Služby alebo kombinácie Služieb.

2. Práva a povinnosti zmluvných strán

2.1 Predávajúci má predovšetkým právo na včasnú a plnú úhradu Finančnej zálohy a Ceny za Služby.

2.2 Predávajúci si vyhradzuje právo stanoviť minimálne počty Oprávnených osôb a súčasne podmieniť uzavretie Zmluvy takto stanoveným minimálnym počtom osôb; Kupujúci nemá právo na vrátenie časti Ceny zodpovedajúcej skutočnému počtu osôb, ktorým bola Služba v konečnom dôsledku poskytnutá.

2.3 Predávajúci má právo upraviť časový harmonogram alebo zmeniť miesto alebo osobu poskytujúcu Službu. V prípade objektívnej nemožnosti poskytnúť Službu vymedzenú v Zmluve, si Predávajúci vyhradzuje právo na poskytnutie alternatívneho plnenia primerane zodpovedajúcemu pôvodne objednanej Službe (organizačná zmena).

2.4 Predávajúci si vyhradzuje právo vylúčiť z poskytovania Služby osoby, ktoré prevyšujú počet osôb stanovených Zmluvou.

2.5 Predávajúci má právo pozastaviť alebo ukončiť poskytovanie Služby bez akejkoľvek náhrady voči Kupujúcemu alebo Oprávnenej osobe, najmä ak:

a. dôjde k prevýšeniu množstva osôb podľa bodu 2.4,

b. Oprávnené osoby porušujú zásady mravnosti, slušnosti alebo sú pod vplyvom alkoholu alebo inej fyzickej alebo psychickej indispozície ohrozujúcej bezpečnosť, zdravie alebo majetok danej osoby alebo znemožňujúcej poskytnutie Služby,

c. Oprávnené osoby nedodržiavajú bezpečnostné alebo prevádzkové pravidlá danej Služby,

d. Oprávnené osoby vedome spôsobujú škodu na majetku Predávajúceho alebo osoby poskytujúcej Službu.

2.6 Predávajúci je najmä povinný:

a. poskytnúť Službu riadne a včas, v bežnej kvalite, v rozsahu, množstve a povahe ustanovenej Zmluvou,

b. poskytnúť Kupujúcemu všetky údaje a dokumenty súvisiace s plnením Zmluvy a poskytnutím Služieb, vrátane asistencie a pomoci bezprostredne súvisiacej s plnením Zmluvy a to v primeranom rozsahu,

c. odovzdať Kupujúcemu riadne vyúčtovanie Finančnej zálohy a Ceny v podobe písomnej faktúry alebo iného potvrdenia,

d. informovať Kupujúceho o zmenách VOP, Reklamačného poriadku ako aj o ďalších dokumentoch a skutočnostiach podstatných pre plnenie Zmluvy; na splnenie tejto povinnosti postačuje uverejnenie príslušných dokumentov a ich zmien na Webovom sídle alebo osobné oznámenie organizačných zmien.

2.7 Kupujúci je najmä povinný riadne a včas uhradiť Finančnú zálohu a Cenu, ktorá je predmetom Zmluvy.

2.8 Oprávnená osoba je povinná:

a. postupovať tak aby predchádzala vzniku škôd alebo akejkoľvek ujmy spôsobenej na právach a majetku iných osôb,

b. riadiť sa pokynmi Predávajúceho, osoby ním poverenej alebo osoby poskytujúcej Službu počas celého priebehu poskytovania Služby,

c. doraziť na miesto poskytnutia Služby včas,

d. uhradiť škodu spôsobenú na majetku Predávajúceho alebo osoby poskytujúcej Službu alebo ujmu na zdraví a živote.

2.9 Ak ide o poskytnutie Služby v podobe ubytovania, Kupujúci je povinný na vyzvanie predložiť platobnú kartu a doklad totožnosti za účelom ubytovania, poskytnúť zálohu pre prípad spôsobenia škôd na majetku, ako aj uložiť do bezpečnostnej schránky všetky cennosti a majetok významnej hodnoty. Súčasne je Kupujúci povinný uhradiť poskytovateľovi ubytovania všetky náklady súvisiace so službami poskytnutými nad rámec Zmluvy ako aj všetky náklady súvisiace so spôsobením škody na jeho majetku. Ustanovenie tohto bodu platí aj pre Oprávnené osoby.

2.10 Okrem práv už uvedených v týchto VOP má Kupujúci a Oprávnené osoby právo:

a. na poskytnutie Služby v rozsahu a v čase dohodnutom v Zmluve a za dohodnutú Cenu,

b. na bezplatné odstránenie vád súvisiacich poskytnutím Služby, ktoré Kupujúci nezavinil, a za ktoré zodpovedá Predávajúci podľa platných právnych predpisov alebo ktoré si Kupujúci oprávnene uplatňuje v rámci Reklamácie,

c. na splnenie povinností Predávajúceho podľa týchto VOP.

2.11 Právo Kupujúceho a Oprávnených osôb na poskytnutie Služby sa vzťahuje výhradne na čas a dátum ustanovený Zmluvou alebo jej neskoršími zmenami, s ktorými vyjadrili Zmluvné strany súhlas.

3. Objednávka

3.1 Objednanie Služby sa uskutočňuje na základe Webového formulára, e-mailu alebo telefonicky. Kupujúci vytvorením Objednávky vyjadruje súhlas s týmito VOP a ostatnou zmluvnou dokumentáciou a prehlasuje, že dosiahol vek 18 rokov; nesplnenie tohto ustanovenia vedie k odmietnutiu uzavretia Zmluvy alebo k jej neplatnosti; ak bola Objednávka vytvorená telefonicky, Predávajúci potvrdí jej prijatie doručením Konfirmačného e-mailu na elektronickú adresu Kupujúceho.

3.2 Na vytvorenie a zaslanie Objednávky prostredníctvom Webového formulára sa vyžaduje vytvorenie užívateľského konta na Webovom sídle, kde Kupujúci uvedie najmä svoje osobné, kontaktné údaje a krajinu pôvodu. Tieto údaje sú súčasťou Objednávky a slúžia na identifikáciu Kupujúceho.

3.3 Kupujúci v Objednávke vymedzí konkrétnu Službu a súčasne stanoví:

a. počet Oprávnených osôb, ktorým má byť poskytnutá,

b. dátum a čas poskytnutia,

c. iné skutočnosti rozhodujúce pre uzavretie a plnenie Zmluvy alebo požadované Predávajúcim.

3.4 Kupujúci má právo v Objednávke určiť vždy len počet osôb totožný alebo prevyšujúci minimálny počet stanovený Predávajúcim pre každú Službu osobitne.

3.5 Po zaslaní Objednávky formou e-mailu alebo prostredníctvom Webového formuláru, Predávajúci potvrdí jej doručenie a preverí dostupnosť danej Služby. Ak je Objednávka vytvorená telefonicky, celý priebeh preverenia dostupnosti Služieb prebieha telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. Predávajúci sa najskôr oboznámi s obsahom Objednávky a preverí dostupnosť daných Služieb. Následne zašle Kupujúcemu Konfirmačný e-mail; k zaslaniu Konfirmačného e-mailu dôjde vždy a to aj v prípade ak k objednaniu Služieb došlo telefonicky.

3.6 Ak dôjde zo strany Predávajúceho k akýmkoľvek zmenám a návrhom meniacim pôvodnú Objednávku, tak na tieto zmeny upozorní Kupujúceho a požiada ho o súhlas s týmito zmenami.

3.7 Ak je Služba dostupná v zmysle údajov uvedených v Objednávke alebo v zmysle jej zmien, zašle Predávajúci Kupujúcemu Konfirmačný e-mail, súčasťou ktorého je najmä vyjadrenie Finančnej zálohy a Ceny a termínu jej splatnosti v podobe priloženej faktúry, tieto VOP, ako aj všetky dokumenty, údaje a informácie potrebné na poskytnutie Služby. Kupujúci je povinný oboznámiť sa s jeho obsahom; nijaké nároky a sťažnosti súvisiace s nesprávne zadanými údajmi zo strany Kupujúceho nebudú akceptované, rovnako tým Predávajúcemu nevzniká nijaká zodpovednosť za škodu alebo nároky Kupujúceho a Oprávnených osôb. Služby sa v prípade každej Zmluvy poskytujú v dohodnutom čase alebo dohodnutej lehote.

3.8 Zmluva je záväzne uzavretá až Akceptáciou v podobe včasného zaplatenia plnej výšky Finančnej zálohy alebo Ceny, na základe údajov uvedených v Konfirmačnom e-maily resp. uvedených v rámci priloženej faktúry. Následne Predávajúci záväzne potvrdí dostupnosť Služby a jej poskytnutie. V okamihu Akceptácie sa Objednávka spolu s údajmi Konfirmačného e-mailu stávajú Zmluvou. Ak Finančná záloha určená na základe Konfirmačného e-mailu predstavuje len časť Ceny, je Kupujúci povinný zaplatiť zvyšnú časť Ceny do dátumu uvedeného v Konfirmačnom e-maily resp. uvedeného v rámci priloženej faktúry. Ak nedôjde k zaplateniu do stanoveného termínu, má Predávajúci právo Zmluvu zrušiť a ponechať si Finančnú zálohu.

3.9 Do okamihu Akceptácie, Predávajúci negarantuje dostupnosť objednaných Služieb.

3.10 Práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy sa vždy vzťahujú na Kupujúceho, ktorý vytvoril a odoslal Objednávku Predávajúcemu a to aj v prípade, ak má byť Služba poskytnutá viacerým Oprávneným osobám, ktoré Objednávku nevytvorili. Tieto osoby sú oprávnené na poskytnutie Služby, avšak povinnosť uhradiť Cenu sa vzťahuje výhradne na Kupujúceho.

3.11 Kupujúci môže v súvislosti so Zmluvou kontaktovať Predávajúceho prostredníctvom elektronického kontaktného formulára, telefónu alebo e-mailu uvedeného na Webovom sídle.

3.12 Predávajúci je povinný informovať Kupujúceho o akýchkoľvek zmenách súvisiacich s poskytnutím Služby.

3.13 Predávajúci môže po uzavretí Zmluvy pristúpiť na vykonanie zmien požadovaných Kupujúcim v čase pred začatím poskytovania Služby, ak o to Kupujúci požiadal v dostatočnom predstihu. Rozhodnutie Predávajúceho o pristúpení alebo zamietnutí požadovaných zmien oznámi Predávajúci prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu elektronickej pošty Kupujúceho.

4. Poskytnutie služby

4.1 Predávajúci zabezpečí poskytnutie Služby v mieste a čase uvedenom v Zmluve alebo dohodnutom na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán, ako aj poskytnutie všetkého potrebného bezpečnostného vybavenia a príslušenstva súvisiaceho s poskytnutím Služby.

4.2 Služby sa poskytujú vždy v rozsahu a kvalite a v prospech počtu osôb dohodnutom v rámci Zmluvy. Ak je pre poskytnutie Služby ustanovený konkrétny časový rozsah, jej poskytovanie sa ukončí uplynutím tohto času.

4.3 Kupujúci a Oprávnené osoby začatím využívania Služby prehlasujú, že konajú na vlastnú zodpovednosť, nebezpečie a riziko súvisiace so spôsobením škody na vlastnom majetku alebo ujme na svojom živote a zdraví.

4.4 Ak Kupujúci nevyužije Službu v rámci časového rozsahu určeného na jej poskytnutie alebo nesplní akúkoľvek inú podmienku súvisiacu s jej poskytnutím, nemá právo na vrátenie Ceny uhradenej za danú Službu.

4.5 Služba sa považuje za poskytnutú:

a. okamihom splnenia všetkých objednaných plnení uvedených v Zmluve,

b. poskytnutím alternatívneho plnenia primerane zodpovedajúcemu pôvodne objednanej Službe alebo poskytnutím inak dohodnutého alternatívneho plnenia,

c. uplynutím časového rozsahu vyhradeného na poskytnutie Služby,

d. neúčasťou Oprávnených osôb, ktorú Predávajúci nezavinil,

e. neúčasťou Oprávnenej osoby alebo odmietnutím jej účasti na poskytnutí Služby z dôvodu fyzického alebo duševného stavu nespôsobilého na jej poskytnutie alebo z dôvodu porušovania právnych predpisov alebo nedodržania pokynov súvisiacich s poskytnutím Služby.

Ustanovenie bodu 2.5 tým nie je dotknuté.

4.6 Ak je spôsob poskytnutia Služby v rozpore s hygienickými, bezpečnostnými alebo inými podmienkami ustanovenými právnym poriadkom štátu, kde sa poskytuje, Predávajúci má právo na ukončenie poskytovania danej Služby a súčasne dá Kupujúcemu právo na poskytnutie alternatívnej Služby alebo právo na vrátenie alikvotnej časti Ceny zodpovedajúcej rozsahu Služieb, ktoré neboli v tejto súvislosti poskytnuté; uvedené sa považuje za odstrániteľnú vadu.

4.7 Predávajúci si vyhradzuje právo na poskytnutie alternatívnych Služieb, zmenu Zmluvy alebo zrušenie Zmluvy, ak nastane prekážka poskytnutia Služieb spočívajúca vo Vyššej moci. V prípade zrušenia Zmluvy Predávajúci vráti Kupujúcemu Cenu a všetky platby súvisiace so Zmluvou.

5. Fakturácia a platobné podmienky

5.1 Finančnú zálohu a Cenu je potrebné uhradiť bezhotovostným prevodom prostredníctvom bankového prevodu alebo platobnej karty MasterCard alebo VISA alebo iným spôsobom uvedeným v Konfirmačnom e-maily a je splatná v mene ustanovenej Zmluvou, ktorá má podobu meny Euro, Britská libra alebo Česká koruna Predávajúci nezodpovedá za náklady Kupujúceho súvisiace so zmenou menových kurzov alebo úhradou manipulačných poplatkov súvisiacich s bezhotovostným prevodom.

5.2 Finančná záloha a Cena je stanovená na základe konečného Konfirmačného e-mailu a priloženej faktúry.

5.3 Neuhradenie Ceny v termíne splatnosti môže mať za následok zrušenie Zmluvy zo strany Predávajúceho a ponechanie si Finančnej zálohy ako manipulačného poplatku súvisiaceho s obstaraním Služieb.

5.4 Cena zahŕňa len plnenia uvedené v Zmluve. Akékoľvek plnenia nad rámec Zmluvy (extra nápoje, strava alebo iné služby) je potrebné uhradiť samostatne.

6. Zodpovednosť za vady

6.1 Predávajúci zodpovedá za vadne, nesprávne alebo nekvalitne poskytnuté Služby, ktoré boli Kupujúcim alebo Oprávnenými osobami zistené v čase ich poskytovania.

6.2 Ak dôjde k zisteniu vád, má Kupujúci alebo Oprávnená osoba povinnosť okamžite ich oznámiť osobe, ktorá Službu poskytuje a požiadať o vykonanie nápravy. Súčasne je Kupujúci povinný odmietnuť poskytnutie Služby, ktorá má vady.

6.3 Ak osoba, ktorá Službu poskytuje nevykoná nápravu, je Kupujúci oprávnený obrátiť sa so sťažnosťou alebo Reklamáciou na Predávajúceho.

6.4 Ak Kupujúci alebo Oprávnená osoba využije poskytované Služby napriek tomu, že ich označuje za vadné, vzdáva sa práva na ich Reklamáciu a poskytnutie Služby bude považované za prijaté bez výhrad zo strany Kupujúceho.

6.5 Ak ide o vady súvisiace s ubytovaním, je Kupujúci alebo Oprávnená osoba povinná bezodkladne uplatniť Reklamáciu priamo v ubytovacom zariadení.

6.6 Za vadu sa nepovažujú nedostatky spočívajúce v subjektívnom posúdení alebo osobnej preferencii Kupujúceho alebo Oprávnenej osoby.

6.7 Podrobnosti týkajúce sa uplatnenia Reklamácie a spôsobov jej vybavenia ustanovuje Reklamačný poriadok uvedený v bode 7.

7. Reklamačný poriadok

7.1 Ak dôjde k vadnému alebo nesprávnemu poskytnutiu Služby, je Kupujúci oprávnený uplatniť Reklamáciu, ktorou sa domáha odstránenia vzniknutých vád a nedostatkov.

7.2 Kupujúci má právo uplatniť Reklamáciu kontaktovaním Predávajúceho prostredníctvom e-mailu, telefónu alebo v sídle jeho spoločnosti.

7.3 Reklamácia obsahuje predovšetkým identifikáciu Kupujúceho, určenie Služby, ktorá je predmetom Reklamácie, informácie o povahe vady a o tom, akého práva sa Kupujúci domáha.

7.4 V prípade preukázania vady, má Kupujúci s prihliadnutím na jej povahu najmä právo na odstúpenie od Zmluvy a vrátenie alikvotnej Ceny vo výške zodpovedajúcej rozsahu vady, právo na primeranú zľavu z Ceny alebo právo na poskytnutie alternatívnej Služby (spôsob vybavenia Reklamácie). Inak Predávajúci Reklamáciu zamietne ako neodôvodnenú.

7.5 Kupujúci je povinný uplatniť Reklamáciu najneskôr do 10 (desiatich) dní od predpokladaného ukončenia poskytovania Služby, inak jeho právo zaniká.

8. Vylúčenie zodpovednosti

8.1 Predávajúci nezodpovedá za:

a. škodu na majetku alebo ujmu na zdraví a živote spôsobenej v súvislosti s poskytovaním Služieb,

b. neposkytnutie Služieb spôsobené zavinením Oprávnených osôb alebo nesplnením povinností vyplývajúcich zo Zmluvy,

c. dodržanie hygienických, bezpečnostných alebo iných štandardov zo strany osoby poskytujúcej Službu alebo Oprávnených osôb,

d. ujmu spôsobenú vplyvom Vyššej moci, okrem prípadu podľa bodu 4.7,

e. škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach.

9. Spoločné a záverečné ustanovenia

9.1 Kupujúci môže v súvislosti so Zmluvou kontaktovať Predávajúceho prostredníctvom elektronického kontaktného formulára, telefónu alebo e-mailu uvedeného na Webovom sídle.

9.2 Predávajúci je povinný informovať Kupujúceho o akýchkoľvek zmenách súvisiacich so Zmluvou.

9.3 Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia týmito VOP, Zmluvou, Objednávkou, Cenami platnými v čase uzavretia Zmluvy, ostatnou Zmluvnou dokumentáciou a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

9.4 VOP sú platné a zaväzujú odo dňa ich zverejnenia Predávajúcim. VOP sú zverejnené na Webovom sídle. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ich rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na uzatvorené Zmluvy sa vzťahujú VOP platné v čase uzatvorenia Zmluvy.

9.5 Prevádzkovateľ poskytuje Dotknutej osobe pred získaním jej osobných údajov informácie v zmysle § 15 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov prostredníctvom samostatného dokumentu „ Ochrana osobných údajov“ zverejneného na jeho internetovej stránke voxtravel.com.

9.6 Ak sa niektoré ustanovenie VOP stane vo vymedzenom rozsahu neplatné, neúčinné, resp. nevykonateľné, ostatné ustanovenia, týmto nedotknuté, zostávajú v platnosti v plnom rozsahu. Predávajúci v takomto prípade nahradí dotknuté ustanovenie platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré sa bude čo najmenej odlišovať od princípov dohodnutých v týchto VOP pri zachovaní ekonomického a právneho účelu a zmyslu nahrádzaného ustanovenia.

9.7 VOP sú spolu s ostatnou Zmluvnou dokumentáciou súčasťou Zmluvy. Uzatvorením Zmluvy vyjadruje Kupujúci súhlas s týmito VOP a celou Zmluvnou dokumentáciou.

9.8 Orgánom dohľadu Predávajúceho je:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Odbor výkonu dozoru

Prievozská 32, P.O. Box 5

820 07 Bratislava 27

Slovenská republika.

 

Účinné od 11.12.2017